درباره ی پیامبران اولوالعزم

درباره ی پیامبران اولوالعزم

پیغمبرانی که دارای کتاب آسمانی و قانون مستقل بوده اند، پنجنفرند: حضرت نوح،حضرت ابراهیم،حضرت موسی،حضرت عیسی و حضرت محمد (ص).
این پنج تن را کهصاحب کتاب و شریعتند، پیغمبران اولوالعزم می نامند. پیغمبرانی که بعد از هر یک ازپیغمبران اولوالعزم آمده اند، بشر را به سوی شریعت همان پیغمبران دعوت کرده اند وبه همین ترتیب، بعثت و دعوت ادامه داشت تا این که خداوند، پیغمبر اکرم محمدبنعبدالله را برای ختم پیغمبران قبل و ابلاغ آخرین دستورها و کامل ترین مقررات مذهبیبرانگیخت و کتاب آسمانی او آخرین کتاب آسمانی گردید و در نتیجه، شریعت او برای همیشه زنده است.

 


١- حضرت نوح (ع)
نوح، بشر را به سوی توحید و یگانهپرستی و اجتناب از شرک و بت پرستی دعوت می کرد. خدای متعال به واسطه طوفانی که فرستاد، کفار را هلاک وزمین را از وجودشان پاک نمود و نوح که با عده ای از پیروان خویش نجات یافته
بودند، شالوده یک جامعه دینی را از نو در جهان ریختند.


٢- حضرت ابراهیم (ع)
ابراهیم نمونه کامل یک انسان فطری بود که با نهاد پاک خود، از حقیقت جستو جو کرد و یگانگی خدای آفرینش را دریافت و تا زنده بود با شرک و ظلم مبارزه نمود. ابراهیم پرستش خود را نسبت به خدای یگانه و بیزاری خویش را از شرک به مردم اعلام کرد و دیگر فکری جز مبارزه با بت پرستی و شرک نداشت و با بت پرستان مبارزه می کرد.


٣ - حضرت موسی (ع)
آن حضرت وقتی متولد شد که بنی اسرائیل در اسارت می زیستند و سربازان حکومت به امر فرعون کودکان را سر می بریدند. مادر موسی طبق آنچه خدا درخواب به وی دستور دادهبود، موسی را در صندوقی چوبی گذاشته و در رود نیل رها کرد. آب، صندوق را به قصر فرعون آورد. به امر فرعون، صندوق را گرفتند، وقتی که بازکردند، بچه ای در میان صندوق یافتند. فرعون در اثر اصرار ملکه، از کشتن بچه صرف نظرکرد و چون فرزند نداشتند، او را به فرزندی قبول کردند.
 


۴ - عضرت عیسی (ع)
تولد آن حضرت به طور غیر عادی بوده است، مادرش حضرت مریم (س) کهدوشیزه ای پارسا بود، در بیت المقدس مشغول عبادت بود که روح القدس از جانب خدا بروی نازل شده و مژده مسیح را به وی داد و او را به مسیحبارور کرد. پس از تولد، در مقابل تهمت های ناروا که مردم نسبت به مادرش می زدند، درگهواره به سخن درآمده، از مادر خود دفاع کرد و نبوت و کتاب خود را به مردم خبر داد. حضرت عیسی در سن جوانی به دعوت مردم پرداخت و شریعت موسی را با تغییرات کمی احیاکرد.

 

 

۵ - حضرت محمد (ص)
پیغمبر گرامی اسلام، آخرین پیامبری است که خدای مهربان برای هدایتبه سوی جهانیان فرستاده است. چهارده قرن پیش، جهان انسانیت در حالی می زیست که ازدین توحید نامی بیش نمانده بود و مردم از یگانه پرستی و خداشناسی به کلی دور ماندهبودند، کعبه به بت خانه و دین ابراهیم (ع) بهبت پرستی تبدیل شده بود. در چنینزمانی خدای مهربان، پیغمبر اکرم را برای اصلاح جهان و رهبری جهانیان برگزید وقرآن را که مشتمل بر معارف خداشناسی و اجرای عدالت و پند و اندرزهای سودمندبود، بر وی نازل فرمود و آن حضرت را مامور ساخت که با آن سند آسمانی، مردم را بهسوی انسانیت و پیروی از حق دعوت کند.امید وارم استفاده کرده باشید

هرگز نشه فراموش   ***    نظردهید فراوون 

/ 0 نظر / 12 بازدید